PERSONDATA & GDPR

I forbindelse med dine behandlinger hos Børneriet er det nødvendigt, at jeg noterer og behandler oplysninger om dig.

Info om Cookies uden personlige oplysninger gives hermed.

Hvilke oplysninger behandler jeg?

I forbindelse med din behandling hos Børneriet gemmer jeg oplysninger om dine helbredsmæssige forhold til brug for den journalførelse, som jeg efter sundhedslovgivningen har pligt til at foretage. De nærmere regler findes i autorisationslovens kapitel 6 og journalbekendtgørelsen (bkg. nr. 1090 af 28. juli 2016 om 1090 om autoriserede sundhedspersoners patientjournaler). Udover de helbredsoplysninger jeg noterer om dig, kan jeg modtage helbreds oplysninger om dig fra andre sundhedspersoner, f.eks. din læge, efter reglerne i sundhedslovens kapitel 9. Oplysningerne anvendes til brug for en god og sikker behandling af dig og de tilhørende administrative funktioner. Jeg har pligt til at opbevare dine oplysninger sikkert og fortroligt. Jeg kan også registrere andre oplysninger om dig til brug for afregningsformål. Disse oplysninger noteres med hjemmel i databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b og f [indtil 25. maj 2018: persondatalovens § 6, stk. 1, nr. 2 og nr. 7].

Videregivelse af oplysninger

Efter sundhedsloven har jeg tavshedspligt om dine helbredsmæssige og andre følsomme forhold. Videregivelse af helbreds oplysninger uden for Børneriet må kun ske med dit samtykke. I særlige tilfælde kan der efter reglerne i sundhedsloven ske videregivelse uden samtykke. Det vil typisk være til andre sundhedspersoner, f.eks. din egen læge. De nærmere regler herom findes i sundhedslovens kapitel 9. De oplysninger jeg har noteret til afregningsformål, benyttes kun for at gennemføre betalingerne. Hvis din behandling helt eller delvist betales af andre end dig selv, f.eks. af din region eller af et forsikringsselskab, vil jeg også videregive oplysninger om behandlingen til den, der skal betale.

Hvor længe opbevares oplysningerne?

Mine noter opbevares i 5 år. Dette tidsrum er fastlagt af Styrelsen for Patientsikkerhed. Det gældende tidsrum er 5 år fra det seneste notat i journalen, jf. journalbekendtgørelsens § 15, stk. 2. I særlige tilfælde kan journalen opbevares længere. Oplysninger til brug for afregningsformål opbevares så længe, det er nødvendigt af hensyn til afregning og bogføring.

Dine rettigheder vedrørende oplysningerne

Du kan få indsigt i hvilke oplysninger, jeg har noteret om dig, ved at kontakte mig. Efter autorisationslovens § 24 må jeg ikke slette oplysninger i din journal, men hvis du mener, at der er fejl i journalen, kan du bede om, at der laves en tilføjelse. For oplysninger, der ikke er omfattet af patientjournalen, har du har ret til at få rettet eller slettet ukorrekte oplysninger. Du har også ret til at bede mig om at ophøre med at behandle sådanne oplysninger om dig.

KLAGE

Klager over min behandling af dine personoplysninger kan indgives til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan finde
nærmere oplysninger om Datatilsynet på www.datatilsynet.dk Tilsyn med reglerne i sundhedslovgivningen føres af Styrelsen for Patientsikkerhed. Du kan finde styrelsens kontakt oplysninger på www.stps.dk

DOKUMENTATION FOR BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER

Denne blanket anvendes til brug for klinikkens dokumentation efterdatabeskyttelsesforordningens art. 30. Dokumentationen skal foreligge skriftligt så den på anmodning kan udleveres til Datatilsynet. Dokumentationen skal ikke indsendes til Datatilsynet, medmindre tilsynet i en konkret sag anmoder om det.

Den Data Ansvarlige
NavnLouise Hærvig
CVR.nr.29942501
AdresseBørneriet, Ulrikkenborg Alle 32, 2800 Lyngby
Telefonnummer2292 2047
E-mailadresseLouise.haervig@gmail.com
Hjemmesidewww.borneriet.dk  
Behandlingen af Personoplysninger
Behandlingens betegnelseIndsamling og videregivelse af helbredsoplysninger om patienter
Formålene med behandlingenHovedformålet med behandlingen af helbredsoplysninger er at muliggøre god og sikker behandling af patienter. Det kan være nødvendigt at videregive helbredsoplysninger til forskellige aktører i sundhedssektoren.
Kategorier af registrerede personer og kategorierne af personoplysninger
Kategori:
Patienter
Særlige kategorier af personoplysninger (sæt kryds)
□ Helbredsoplysninger Ved helbredsoplysninger forstås: Journaloplysninger vedr. diagnostik, undersøgelse og behandling af patienten, medicin, prøvesvar, tests, røntgenbilleder og scanningssvar, mv. 
□ Almindelig kategorier af personoplysninger: Stamdata, dvs. patientens navn, personnummer, e-mailadresse, hjemmeadresse samt telefonnummer.